New york 17e eeuwe

new york 17e eeuwe

In maakte de Legislatuur van de Staat New York van Bronx één county, waardoor de vijf counties. De Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw (Rotterdam ). Goebel Jr., J. and T.R. Naughton, Law Enforcement in Colonial New York. A Study in Criminal . Dutch Heritage World Tours neemt u mee door de straten van het deel van New York dat in de 17e eeuw Nieuw-Amsterdam heette. Nieuw-Amsterdam was niet. In Wonderlijk Geschiedenissen: Enkele Proze— geschriften uit de 17e Eeuw, 73 — Utrecht: Prisma A Sweet and Alien Land: The Story ofDutch New York. Russell Shorto, Nieuw-AmsterdamNew York, New York: de torenhoge In de zeventiende eeuw begon de emigratie vanuit Europa naar Amerika. een schat van historische informatie heeft over het 17e eeuwse Nederland en de historie van. “We hebben Nieuw-Amsterdam in de 17e eeuw aan de Britten En de inwoners van New York waren ook massaal tegen een brexit, dat blijkt.

Nieuw-Amsterdam (Nieuw-Nederland) - Wikipedia

Rensselaerswijck Colen Donck. Gouverneurs van Nieuw-Nederland: Luitenant-gouverneurs van de Zuidrivier kolonie: Johan Paul Jaquet ? Beekman Belangrijke personen: Nieuw-Amsterdam was de naam van de zeventiende-eeuwse versterkte nederzetting in de provincie Nieuw-Nederland die later zou uitgroeien tot wat nu de stad New York is.

Van daaruit werden vele gemeenschappen in het gebied gesticht. De provincie Nieuw-Nederland en de citadel waarin Fort Amsterdam was gelegen, zijn respectievelijk in en gesticht op gezag van de Staten Generaal onder het gedelegeerde bestuur van de West-Indische Compagnie. Fort Amsterdam was gelegen op de strategische zuidelijke punt van het eiland Manhattan.

Nieuw-Amsterdam moest dienen als hoofdzetel van de Nederlandse kolonisten die daar de bonthandel vooral bevervellen moesten ontwikkelen new york 17e eeuwe de compagnie in vooral de Hudson-vallei en ten behoeve van de economische en sociale bevordering filme hooligans 3 het gebied. Nieuw-Amsterdam groeide, vooral na het toekennen van stadsrechten inuit tot de grootste Nederlandse koloniale nederzetting in Noord-Amerika en bleef in Nederlandse handen tot novembertoen het uiteindelijk aan de Engelsen werd afgestaan in de Vrede van Westminster.

Zo kwam de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog tot stand, die besloten werd new york 17e eeuwe de Vrede van Breda in waarin Nederland afzag van zijn aanspraak op zijn overzeese provincie, zonder hier echter afstand van te doen.

Tijdens de oorlog met Engeland liet Nederland zijn recht van vordering gelden en nam Nieuw-Nederland met een vloot van 22 schepen op 23 augustus weer in. De stad, nog altijd door de bevolking Nieuw-Amsterdam genoemd, werd omgedoopt tot Nieuw-Oranje. De Engelse bezetters noemden de stad New York. In namen new york 17e eeuwe Engelsen het gebied in zonder een schot te lossen, omdat de stad in vredestijd niet op verdediging voorbereid was.

De eerste beschreven ontdekkingstocht door de Nederlanders van het gebied wat nu New York Bay genoemd wordt, was in met de reis van Henry Hudson. De mogelijkheid factorijen te stichten en beverhuiden op te kopen en in Europa te verhandelen leidde tot interesse new york 17e eeuwe Nederlanders en nieuwe missies.

Een bijproduct van de handel was castoreum of bevergeil dat gebruikt werd vanwege de veronderstelde geneeskrachtige eigenschappen. Drie expedities volgden in de daarop volgende jaren, geleid door Adriaen Blockmaar in leidde een fusie van vier Amsterdamse en een Hoornse Compagnie tot de oprichting van de Compagnie van Nieuw-Nederland.

Tot de bewindhebbers behoorden Gerrit Jacobsz. Witsen en Lambert van Tweenhuysen. Toen in het vierjarig octrooi der Compagnie ten einde liep, verzocht zij tevergeefs om verlenging van haar monopolie. De eerste 15 jaar in het bestaan van de kolonie werd het eiland Manhattan slechts spaarzaam gebruikt door de Nederlanders.

De kolonie was als steeds bedoeld als een winstgevende onderneming en niet als een middel om de Nederlandse cultuur over te brengen. Verder new york 17e eeuwe langs de Hudson lagen beverrijke en onontgonnen wouden. De handelaren van de compagnie konden hier direct met de indiaanse jagers onderhandelen over de huiden in ruil voor goedkope Europese handelswaar, alcohol, vuurwapens en wampum indiaanse schelpenketting.

Wampum werd al snel verhandeld onder Nederlands toezicht op Long Island. In mei kwam de Nieuw-Amsterdameen schip gecharterd door de West-Indische Compagnie, aan bij het Noten Eylant dat net onder het eiland Manhattan lag. De kapitein van het schip de Nieuw Nederlandt was Cornelis Jacobsz. Mayhij zou ook dienstdoen als de eerste gouverneur van de kolonie. Ze waren in de 16e eeuw uitgeweken naar het noorden en hadden in het noorden bijvoorbeeld Amsterdam, Haarlem, Leyden hun eigen Waalse kerken.

De passagiers werden spoedig verspreid: De anderen verspreidden zich als volgt: Twee gezinnen en zes mannen voeren naar de Connecticutrivierdie ze de "Versche rivier" noemden, en bouwden een kleine nederzetting, Kievitshoeck new york 17e eeuwe Zeebroeck geheten, waar nu de stad Seabrook, Connecticut ligt. Ongeveer achttien gezinnen bleven aan boord new york 17e eeuwe de Nieuw Nederlandt en voeren stroomopwaarts de Hudson op. Ze ontscheepten op de plaats waar nu de stad Albany ligt, de hoofdstad van de staat New Yorken bouwden daar Fort Oranje In zorgde de voortdurende dreiging van een aanval door andere Europese koloniale mogendheden ervoor dat de directeuren van de West-Indische Compagnie WIC een plan formuleerden voor de bescherming van de ingang van de Hudsonrivier.

Daarnaast voorzag het plan in het centraliseren van de handelspost in de buurt van het nieuwe fort. Dit wordt gebaseerd op een brief uit dat jaar van de Engelse architect Inigo Jones, die waarschijnlijk door het bedrijf benaderd was om het fort te bouwen.

In de brief adviseert Jones het bedrijf judika astaga perempuan niet overhaast een houten fort te bouwen, maar te kiezen voor een fort van steen en kalk, omringd door grachten. De tekening van Jones illustreert het traditionele sterontwerp dat in die tijd veel werd toegepast vanwege de eigenschap om kanonskogels af te weren. Als locatie voor het aardwerk fort kozen de directeur Willem Verhulst en ingenieur Cryn Fredericks van Lobbrecht een plek net boven het zuidelijke uiteinde van Manhattan.

Het nieuwe vestingwerk werd Fort Amsterdam genoemd. Tegen het eind van het jaar was een plek afgebakend direct ten zuiden van Bowling Green op de plek van huidige U. Custom House douanegebouw.

Ten westen van het fort werd later de stortplaats van New York gevestigd die uiteindelijk tot het huidige Battery Park heeft geleid. Begin werd Verhulst vervangen door Peter Minuit. Als onderdeel van de bouwwerkzaamheden van het fort begon Minuit met zijn beleid om Manhattan te 'kopen' van de lokale Lenape-bevolking voor handelswaar ter waarde van zestig gulden - zie de historische brief van Pieter Schaghen in de new york 17e eeuwe.

Deze negentiende-eeuwse legende vloeit voort uit een foutieve omrekening. Bovendien zijn de meeste geschiedkundigen het erover eens dat de Lenape-indianen geen begrip hadden van permanent eigendom van land. Het waren nomadendie ieder seizoen hun kampen verplaatsten en leefden van het land waar ze op dat moment woonden.

Ten hoogste geloofden ze dat ze jacht- en visrechten verleenden, die de Nederlanders op den duur zouden opgeven als ze doortrokken naar andere gronden.

Terwijl het fort gebouwd werd, leidde de groeiende oorlog tussen de Mohawks en de Mohicanen in het dal van de Hudson new york 17e eeuwe dat de West-Indische Compagnie de betrokken kolonisten ging verplaatsen naar de nabijheid van het nieuwe Fort Amsterdam. De dringende behoefte aan een new york 17e eeuwe, evenals het feit dat de kolonie als geheel geen winst maakte, leidde tot het versoberen van de oorspronkelijke plannen.

In plaats van het originele metselwerkfort werd een eenvoudig blokhuis geconstrueerd, omringd door een palissade van hout en aarde. Een zaagmolen werd gebouwd op het huidige Governors Island. Peter Minuit werd in teruggeroepen naar Nederland omdat zijn kolonie geen winst maakte. De bestuurders van de WIC waren handelaren die als doel hadden winst new york 17e eeuwe maken; met het idee van kolonisatie hadden ze weinig op.

In de hoop dat een nieuwe gouverneur misschien van de kolonie een winstgevende zaak zou maken, stelden ze Wouter van Twiller aan als opvolger van Minuit.

Een woedende Minuit zou even later ingaan op een aanbod van koning Gustaaf van Zweden om een Zweedse kolonie te stichten in het door de Nederlanders verkende gebied aan de Zuidrivier. In kocht Wouter van Twiller een eiland bij Nieuw-Amsterdam, dat anderhalve eeuw later de naam Randall's Island kreeg. In werd het doorverkocht aan de Britse legeringenieur John Montresor. Wouter van Twiller werd al na vijf jaar gouverneurschap in vervangen door Willem Kieft.

Kieft was afkomstig uit een voorname familie Rembrandt beeldde zijn neef Willem van Ruytenburch nog af op de Nachtwachtmaar was daarin het zwarte schaap. Zijn zakelijke avonturen in het Franse La Rochelle had erin geresulteerd dat de mensen hem aan de galg wilden hebben, waarna hij het land ontvluchtte. In een latere functie van vrijkoper van krijgsgevangen christenen maakte hij zichzelf rijk door alleen goedkope gevangenen vrij te kopen en de winst in zijn zak te steken.

Hij kwam in Nieuw-Amsterdam aan met het doel een 'falende onderneming' weer op de rails te krijgen en winstgevend te maken. In zijn filosofie kon dat alleen door totale macht, zeggenschap over leven en dood. Onderdanen waren onder zijn bewind slechts voorwerpen. Na een belastingverhoging en een oorlog met de indianen door Kieft kwamen inwoners in opstand.

Adriaen van der Donckde voormalige schout van het patroonschap Rensselaerswijck en tevens een van de weinige academici in de kolonie, assisteerde de inwoners hierbij door in brieven aan de West-Indische Compagnie en de Staten-Generaal te proberen de politieke fundamenten van de kolonie veilig te stellen. Op 28 oktober voltooide Van der Donck een petitie waarin de wandaden van Kieft werden opgesomd en aan de bestuurders van new york 17e eeuwe WIC werd gevraagd Kieft te vervangen door een nieuwe gouverneur.

De bestuurders gaven de inwoners gelijk wat betreft de constatering dat Kieft vervangen moest worden, maar ze hadden geen boodschap aan het zelfbestuur dat de inwoners voorstonden.

In plaats daarvan moest er een capabele leider komen met lef, iemand die wist hoe hij met geweld moest omgaan. Als commandant bij de belegering van Sint Maarten had hij zijn been verloren en als gevolg van de infecties die hij daarbij opliep was hij bijna overleden. Hij riep de hulp in van Van der Donck - niet wetende dat deze een brief had geschreven waarin om zijn aftreden werd gevraagd - die goede contacten had met de indianen en hun taal en gebruiken kende. Van der Donck zegde zijn medewerking toe en bracht in een missie samen met Kieft naar new york 17e eeuwe indianen de vrede tot stand.

Als dank hiervoor kreeg hij een stuk land new york 17e eeuwe ten noorden van Manhattan. Tot lang na zijn dood werd het gebied 'Jonkers land' genoemd, en tegenwoordig staat het nog steeds bekend als Yonkers in New York. In kwam Stuyvesant dan eindelijk aan in Nieuw-Amsterdam, en begon onmiddellijk de zaak Kieft versus de inwoners te behandelen.

Hij vond het ontoelaatbaar dat onderdanen van een kolonie tegen het wettelijk bestuur opkwamen, en nam new york 17e eeuwe dus voor Kieft op. Cornelis Melyn wilde hij straffen met de doodstraf en Jochem Kuyter moest uit de kolonie worden verbannen, waarbij al zijn bezittingen moesten worden geconfisqueerd.

Op aandringen van de raad die hem bijstond in het gerecht zette hij de straffen om in een permanente verbanning uit de kolonie. Hij gaf ze opdracht white skull asgard games het eerstvolgende schip te vertrekken.

Op de Prinses Amalia, zoals het schip heette, ging ook ex-gouverneur Kieft aan boord, die na zijn ontslag naar Nederland wilde gaan. Het schip leed schipbreuk voor new york 17e eeuwe Engelse kust, en Willem Kieft kwam daarbij om het leven. Kuyter en Melyn overleefden de ramp.

Om het conflict tussen de inwoners en de bestuurders te sussen gaf Stuyvesant toestemming voor het vormen van een 'Raad van Negen', een raad van de notabelste inwoners die de onderdanen zou vertegenwoordigen.

Deze raad stond tegenover de raad van Stuyvesant, die de compagnie vertegenwoordigde. New york 17e eeuwe kwam ondertussen in conflict met Brant van Slichtenhorstde erfgenaam van Kiliaen van Rensselaerdie zijn patroonschap Rensselaerswijck had overgenomen. Van Slichtenhorst weigerde verschillende bevelen van Stuyvesant te gehoorzamen en dat zinde Stuyvesant die volledige controle over zijn gebied wilde niet. Het was het begin van een tweestrijd tussen beide mannen die uiteindelijk zou leiden tot de stichting van Beverwijck het latere Albany door Stuyvesant in het gebied van Rensselaerswijck.

Van der Donck werd op 1 januari gekozen in de Raad van Negen. Al snel stelde hij zich, omdat hij de enige academisch geschoolde inwoner was, op als leider van de Raad. In dezelfde maand kwamen Kuyter en Melyn terug naar de kolonie, met een uitspraak van het hino do palmeiras para celular van Nederland waarin ze werden vrijgesproken.

De documenten van het hooggerechtshof stelden tevens dat de indianenoorlog van Kieft tegen alle openbare regelgeving in ant de - door het hof erkende - afgevaardigden uit het volk had gehinderd.

Stuyvesant werd gesommeerd zich te verantwoorden in de Republiek voor zijn gedrag.

Related videos

School Children Coping With Cultural Differences In New York - The New York Connection (Episode 2)

3 Replies to “New york 17e eeuwe”
  1. Jetzt kann ich an der Diskussion nicht teilnehmen - es gibt keine freie Zeit. Ich werde frei sein - unbedingt werde ich schreiben dass ich denke.

  2. Ich entschuldige mich, dass ich mit nichts helfen kann. Ich hoffe, Ihnen hier werden helfen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *